Ugradnja motora za krilne kapije

Tehnički preduslovi

Pre samog postavljanja opreme za automatsko pokretanje kapije potrebno je stvoriti tehničke preduslove za ugradnju. Preduslovi se ogledaju u postavljanju potrebnih instalacionih kablova i prilagođavanju konstrukcije same kapije.
Nepostojanje tehničkih uslova otežava i poskupljuje sam postupak ugradnje opreme.

Instalacioni kablovi

Pre betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba postaviti instalacione kablove za napajanje sistema i povezivanje motora i dodatne opreme sa upravljačkom jedinicom. Pobrojaćemo sve pozicije i instalacione kablove koje treba postaviti do njih:

 • Upravljačka jedinica: od spratne table do mesta postavljanja upravljačke jedinice treba postaviti napojni kabl PPY 3x1,5.
 • Motori: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja motora treba postaviti kabl PPY 5x1,5.
 • Fotoćelije: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja fotoćelija treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x2x0,8.
 • Signalna lampa sa antenom: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja signalne lampe sa antenom treba postaviti kabl RG59 + 2x0,75.
 • Eksterna antena: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja antene treba postaviti kabl RG59.
 • Zidni prekidač: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja prekidača treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x0,8.
 • Eksterna prijemna jedinica: od upravljačke jedinice do mesta postavljanja prijemne jedinice treba postaviti kabl J-Y(St)Y 3x2x0,8.

Napomena: Sve instalacione kablove postavljati kroz instalaciona creva. Na strani periferija ostaviti rezervu u kablu od 25cm a na strani upravljačke jedinice i motora 60cm.

Ugradnja motora za krilne kapije
Primer ugradnje motora za krilne kapije sa instalacionim kablovima

Kontrukcija kapije i mesta postavljanja motora

Prilikom izrade same kapije, postavljanja šarki i ograde u delu na koji se postavljaju motori treba voditi računa o nekoliko stvari koje se tiču ugradnje motora za kapije:

 • Gledano sa strane ograde na koju se montiraju motori, šarke ne smeju biti upuštene više od 10cm.
 • Na fiksnom delu ograde treba predvideti mesta za učvršćivanje nosača motora..
 • Na krilima kapije, a u visini postavljanja motora treba predvideti mesta za učvršćivanje ruke motora.
 • Oko samih krila treba da postoji minimum prostora tako da motori ne udaraju u prepreke u položaju kad je kapija potpuno otvorena.
 • Ukoliko su na krajevima kapije metalni stubovi treba predvideti postavljanje eventualne dodatne opreme na iste.

Naša preporuka je nabavka opreme za automatsko otvaranje kapije pre izrade i postavljanja same kapije i koordinacija svih angažovanih izvođača radova. Direktnim probnim postavljanjem opreme i u komunikaciji između izvođača radova mogu se precizno odrediti mesta postavljanja upravljačke jedinice, motora, konstruktivnih elementa na krilima koji nose ruku motora itd.