Ugradnja motora za klizne kapije

Tehnički preduslovi

Pre samog postavljanja opreme za automatsko pokretanje kapije potrebno je stvoriti tehničke preduslove za ugradnju. Preduslovi se ogledaju u postavljanju potrebnih instalacionih kablova i prilagođavanju konstrukcije same kapije.
Nepostojanje tehničkih uslova otežava i poskupljuje sam postupak ugradnje opreme.

Instalacioni kablovi

Pre betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba postaviti instalacione kablove za napajanje motora i povezivanje dodatne opreme sa motorom. Pobrojaćemo sve pozicije i instalacione kablove koje treba postaviti do njih:

 • Motor: od spratne table do mesta postavljanja motora treba postaviti napojni kabl PPY 3x1,5.
 • Fotoćelije: od motora do mesta postavljanja fotoćelija treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x2x0,8.
 • Signalna lampa sa antenom: od motora do mesta postavljanja signalne lampe sa antenom treba postaviti kabl RG59 + 2x0,75.
 • Eksterna antena: od motora do mesta postavljanja antene treba postaviti kabl RG59.
 • Zidni prekidač: od motora do mesta postavljanja prekidača treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x0,8.
 • Eksterna prijemna jedinica: od motora da mesta postavljanja prijemne jedinice treba postaviti kabl J-Y(St)Y 3x2x0,8.

Napomena: Sve instalacione kablove postavljati kroz instalaciona creva. Na strani periferija ostaviti rezervu u kablu od 25cm a na strani motora 60cm.

Ugradnja motora za klizne kapije
Primer ugradnje motora za klizne kapije sa instalacionim kablovima

Kontrukcija kapije i stopa za motor

Prilikom izrade same kapije i betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba voditi računa o nekoliko stvari koje se tiču ugradnje motora za kapije:

 • Čitavom dužinom kapije treba da postoji profil na koji će biti pričvršćena zupčasta letva.
 • Dužina krila kapije treba da bude bar 25cm veća od dužine prolaza koji zatvara.
 • Između krila kapije i metalnog stuba koji nosi kapiju mora da postoji prostor od minimum 4cm sa strane krila na koju se postavlja zupčasta letva i 2cm sa suprotne strane.
 • Ukoliko su na krajevima kapije metalni stubovi treba predvideti postavljanje eventualne dodatne opreme na iste.
 • Na mestu postavljanja motora treba ubetonirati postolje motora. Ukoliko se oprema nabavlja za automatizaciju već postavljane kapije, na mestu postavljanja motora izbetonirati stopu 40x40cm.

Naša preporuka je nabavka opreme za automatsko otvaranje kapije pre izrade i postavljanja same kapije i koordinacija svih angažovanih izvođača radova. Direktnim probnim postavljanjem opreme i u komunikaciji između izvođača radova mogu se precizno odrediti mesta postavljanja postolja motora, konstruktivnog elementa na krilu koji nosi zupčastu letvu itd.